Venus Spain, Shante Lyons, Diane Trice, Jason Otte