Taka Yanasimoto, Dr. Kate Appleton

Bryan Schraier