Karen Dolan, Kathy Holman, Molly and Andrew Richardson