Tricia Paik, Timothy O�Leary, Kate Butler, Tom Vieira, David Eisenberg