Katherine Maxwell, Michelle Romano, Dr. William Ferguson, Kate Kozemczak, Tina Re, Val Middendorf