Berla Alegre, Maged Haikal, Jorge Alegre, Gail Olson