Evelyn Stokes-Bradley, VonDina Washington, Evita Graham, Charmayne White, Lakeisha Payn