Diane and Peter Wyse Jackson, Ann Stupp

Diane and Peter Wyse Jackson, Ann Stupp