Clayton Chamber of Commerce Annual Awards

Casey Shanahan, Danielle Shanahan, Mike Shanahan, Michael Shanahan, Paula Shanahan