Carl Hamm, Jennifer Thomas, Barbara Taylor
Carl Hamm, Jennifer Thomas, Barbara Taylor Lyubov Strauss