Josh Thornington, Munsosk So, Matt Bradley, Manny Rivera