Ralph Clayton

Photo courtesy of Clayton Historical Society