Yulia Lifits-Podorozhansky

photo by Christopher Ryan