Con Christeson, Susan Uchitelle, Sara Burke, Gina Alvarez, Lois Ingrum, Kim Eberlein