Bill Jenkins, Deborah LeMoine, Sam Hamacher

PHOTO BY SARAH CROWDER