26 Clermont Lane, Gladys Manion

26 Clermont Lane, Gladys Manion